Finansiering av projekten

 Gilla

Projekten Ett Rent Östersjön finansieras med donationer från privatpersoner och företag samt med offentligt stöd. Medlen styrs till Fonden för ett Rent Hav, som finansierar projekten. Enligt styrelsens beslut ska finansieringsåtagandena inte överstiga mängden insamlade medel, det vill säga inga nya projekt inleds innan finansieringen har säkerställts. Fonden för ett Rent Hav bokförs separat från den övriga verksamheten i stiftelsens bokföring.

De företag som stöder stiftelsens verksamhet är indelade i tre kategorier: huvudsamarbetspartner, nyckelstödjare och övriga stödjare. Alla de företag som har stött stiftelsen under en längre tid har gjort en betydande insats och skapat kontinuitet i stiftelsens verksamhet.

Offentliga aktörer och stödjare i projekten är Europeiska unionen (Östersjöprogrammet 2007–2013), miljöministeriet och Trafikverket. I projekten PURE och PRESTO, som delfinansieras av EU, investeras i avloppsreningsverk i stiftelsens målstäder. Miljöministeriet i Finland stöder EU-projektens finländska partner med deras självfinansierade del. Dessutom ansökte stiftelsen om och beviljades för första gången det finska miljöministeriets allmänna understöd på 10 000 euro för miljöfostran. Trafikverket å sin sida genomför projektet Tankerskydd tillsammans med stiftelsen och ansvarar för bland annat genomförandet och den fortsatta utvecklingen av tjänsten ENSI.

I fondrapporterna, som publiceras två gånger om året, beskrivs hur Ett Rent Östersjön-projekten framskrider, tidtabellerna och läget inom stiftelsens medelanskaffning.

Rahalahjoitukset ja kulut 2005-2013

Åren 2005–2013 samlades in totalt cirka 10,3 miljoner euro, av vilka cirka 7,6 miljoner euro har använts för genomförande av projekten.