Udarnikin kanala pobedan kylässä

694

Puhdistamohankkeiden lisäksi säätiö aloitti vuonna 2011 selvityksen Leningradin alueen eläintilojen päästöjen vähentämiseen tähtäävän hankkeen käynnistämiseksi. Kohteiksi valittiin neljä riskikanalaa, joista Udarnikin kanalan kanssa jatkettiin neuvotteluja. Vuonna 2012 käynnistetyn yhteisprojektin tavoitteena on kanalan lanta-altaista vesistöihin ja Itämereen tulevien ravinnevalumien vähentäminen.

Selvitys lannankäsittelyn parantamisesta käynnistettiin kesäkuussa 2012. Udarnik rakensi alueelle uudet lannankäsittelyaltaat syksyllä 2012 ja aloitti kahden uuden lanta-altaan suunnittelun. Udarnikin kanalahankkeelle saatiin John Nurmisen Säätiön tuen lisäksi keväällä 2012 Ruotsin ja Suomen valtioiden perustaman Baltic Sea Action Plan Trust Fundin lisärahoitus. Säätiö ja Udarnikin kanalan omistajat selvittivät vuoden 2013 aikana yhdessä vaihtoehtoja, joilla minimoidaan vanhan ja uusien lanta-altaiden vuotoriskit ympäristöön. Vuoden 2014 aikana tilalle aiotaan toimittaa suodatusjärjestelmä, jonka avulla voidaan käsitellä lanta-altaiden valumavedet ja siten estää ravinnepäästöt ympäröiviin vesistöihin.

 

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:
Udarnikin kanala Pobedan kylässä.

Aikataulu

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
20

Kustannukset:
430 000 euroa

Rahoitus:
Udarnik, NIB (BSAP Trust Fund), JNS