Pietarin SUURET JÄTEVEDENPUHDISTAMOT: POHJOINEN, KESKINEN JA LOUNAINEN

pietarilounainenmiinamaki.resized

Säätiön toiminnan edellytykset Pietarissa loivat siellä jo pitkään toimineet kansainväliset rahoittajat. Esimerkiksi ympäristöministeriö aloitti yhteistyön Pietarin vesihuoltolaitoksen kanssa jo vuonna 1991. Ympäristöministeriö oli mukana esimerkiksi viemäröinnin ja jätevedenpuhdistuksen perusinfrastruktuurin parantamisessa, käytön tehostamisessa, fosforinpoiston koetoiminnassa sekä vesilaitoksen hallinnon kehittämisessä. Kun Pietarin jätevesistä suurin osa oli saatu ohjattua jätevedenpuhdistamoille, myös säätiön oli mahdollista lähteä suunnittelemaan pysyvien fosforinpoistojärjestelmien rakentamista ja vesilaitoksen sitouttamista saostuskemikaalien jatkuvaan käyttöön.

Säätiö aloitti Pietarin suurten puhdistamoiden fosforinpoiston tehostamisen yhteistyössä Pietarin vesilaitoksen kanssa vuonna 2005, jolloin allekirjoitettiin sopimus fosforinpoiston tehostamisesta Pietarin kolmella suurimmalla puhdistamolla – Keskisellä, Lounaisella ja Pohjoisella. Säätiön tehtävänä hankkeissa on ollut investointien tekninen suunnittelu, suomalaisen ja venäläisen suunnittelutyön koordinointi, hankintojen johtaminen sekä laitteiden hankinta ja toimitus puhdistamoille. Keskisen ja Lounaisen puhdistamon hankkeiden rahoitukseen osallistui myös Suomen ympäristöministeriö. Pohjoisen puhdistamon hankkeesta osan rahoitti ruotsalainen SIDA (Swedish International Development Co-operation Agency). Säätiön arvioidut kokonaiskustannukset Pietarin suurten puhdistamoiden hankkeessa ovat 2,5 M euroa.

Pietarin Keskisen jätevedenpuhdistamon tehostettu fosforinpoisto saatiin valmiiksi vuonna 2009 ja vuonna 2010 hankkeessa keskityttiin Lounaisen ja Pohjoisen puhdistamon fosforinpoiston toteutukseen. Lounaiselle puhdistamolle toimitettiin viimeiset tarvittavat laitteet toukokuussa 2010, minkä jälkeen Pietarin vesilaitos asensi laitteet. Työ Pohjoisella puhdistamolla saatiin valmiiksi kesällä 2011.

Säätiön ja Pietarin vesilaitoksen yhteishankkeen valmistuttua vuotuinen fosforikuorma Itämereen pieneni yli 1000 tonnilla. Säätiön yhteistyö Pietarin vesilaitoksen kanssa jatkuu ja uusia yhteishankkeita suunnitellaan.

Hankkeen tiedot

Tila:

Kohde:
S:t Petersburgs avloppsreningsverk

Aikataulu
2005-2011

Ympäristövaikutus
(Vuosittainen fosforivähennys tonneissa)
1000

Kustannukset:
5 000 000 €

Rahoitus:
Vesilaitos 50%, JNS 34%, YM 16%