NutriTrade

 Tykkää

NutriTrade-hankkeen tavoitteena on laajentaa Itämeren suojelun keinovalikoimaa ja vähentää fosfori- ja typpikuormitusta nopeilla ja kustannustehokkailla toimilla. Projekti on huomattavan merkityksensä vuoksi nimetty EU:n Itämeristrategian lippulaivaprojektiksi.

NutriTrade-hankkeen tarina alkoi jo vuonna 2008 NEFCOn julkaistessa GreenStream Networkin, Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston asian­tuntijaraportin. Sen johtopäätös oli, että nykyinen lainsäädäntö ei ole riittävän tehokas ohjauskeino Itämeren hyvän ekologisen tilan palauttamiseen. Suuret erot ravinnepäästöjen vähentämiskustannuksissa Itämeren alueen valtioiden välillä tarkoittavat kuitenkin, että kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaan päästöjen vähentämisen ja että ravinnepäästökauppa voisi olla sopiva mekanismi tämän potentiaalin hyödyntämiseen.

Ajatus Itämeren alueen ravinnepäästökaupasta ei edennyt ennen kuin John Nurmisen Säätiö työsti sen EU-hankehakemukseksi, jossa säätiö lähti johtamaan vapaaehtoisen päästökaupan kehitystyötä yhteistyökumppaneinaan Helsingin yliopisto, Luonnonvara­keskus, Sveriges Lantbruksuniversitet ja Enveco Miljöekonomi. Hankehakemus sai rahoituksen EU:n Interreg Central Baltic -ohjelmasta syksyllä 2015 ja hankkeelle rekrytoitiin päätoiminen projektipäällikkö ja talouskoordinaattori.

Hankkeessa on käynnistetty kolme ravinnepäästöjä vähentävää pilottiprojektia. Pisimmällä on Lähikalapilotti, jossa tavoitteena on poistaa särkikalaa kalastamalla merkittävä määrä ravinteita Saaristomeren vesi­alueelta. Osallistujia on aktivoitu mukaan myös ravinteita Ruotsin rannikolta poistavassa Simpukka­pilotissa ja maatalouden huuhtoumia Liedossa vähentävässä Kipsipilotissa.

Pilottien rinnalla toteutetaan mekanismia, joka mahdollistaa erilaisten päästövähennyksiä tuottavien hankeideoiden esiintuomisen sekä päästövähennysten toteuttajien ja vapaaehtoisten rahoittajien – esim. yritysten, kuntien ja yksityishenkilöiden – kohtaamisen. Tämä ravinnepäästökauppamekanismi on ensimmäinen laatuaan Euroopassa. Hankkeessa tarkastellaan myös päästökaupan ja ravinnepäästöjen kompensoinnin soveltumista vesiensuojelun ohjauskeinoksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Analyysien pohjalta NutriTrade tuottaa uusia suosituksia toimintaperiaatteiksi Itämeren alueella.

Projektin kokonaisbudjetti vuosina 2015–18 on 2,1 MEUR, josta EU:n rahoitusosuus (EU Interreg Central Baltic Programme) on lähes 1,6 MEUR. Säätiö rahoittaa hanketta yhteensä 256 000 eurolla.

Mitä vapaaehtoinen ravinnepäästö­kauppa tarkoittaa?

Päästökaupassa ajatuksena on toteuttaa päästöjen vähennystoimia siellä, missä se on kustannustehokasta. Erilaiset toimijat voivat joko vähentää omia päästöjään tai hankkia päästövähenemiä markkinoilta. Markkinat ohjaavat vähennystoimet edullisesti toteutettaviin kohteisiin ja päästövähennysten kokonaiskustannus jää alhaisemmaksi kuin ilman päästökauppaa. Vapaaehtoisessa ravinnepäästökaupassa kohtaavat piste- tai hajakuormitukseen liittyvien ravinnepäästövähennysten toteuttajat ja niiden vapaaehtoiset rahoittajat.

”Ravinnepäästökauppa voi vähentää tavoiteltujen vähennysten kustannuksia niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suunnittelemalla kaupankäyntimalleja jotka houkuttelevat kehittämään uusia ja innovatiivisia ravinteiden vähennystoimenpiteitä voidaan saada uusia mahdollisuuksia Itämeren ekosysteemin tervehdyttämiseen.”

– Katarina Elofsson, Apulaisprofessori, Sveriges Lantbruksuniversitet

”Luonnonvarakeskus pyrkii osaamisellaan tukemaan fiksujen ympäristö­ohjauskeinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tässä hankkeessa vastuullamme on luodata Itämeren taloudellista ja institutionaalista ekosysteemiä, johon joustavia ohjausmekanismeja aiotaan istuttaa. Tuemme hanketta tutkimushistoriamme sekä yhteistyöverkostojemme kautta. Kun joustavia mekanismeja suunnitellaan Itämeren tasolla, kannattaa ottaa oppia olemassa olevista päästökauppajärjestelmistä muualla maailmassa. Mukana Lukesta ovat tutkijat Antti Iho ja Lassi Ahlvik, jotka ovat aiemmin tutkineet joustavien mekanismien soveltamista ympäristökysymyksissä ja mm. vertailleet suojeluinstituutioita Itämeren alueella ja Yhdysvalloissa.

Tutkijoiden näkökulmasta projekti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden edesauttaa ja tehostaa vesiensuojelua Itämeren alueella. Projektissa rakennettava mekanismi mahdollistaa suojelutoimia, jotka olisivat hankalia toteuttaa julkisella rahoituksella. Projekti voi parhaimmillaan innostaa kansalaisiaan suojelemaan heille rakkaita vesistöjä sekä toimia esikuvana julkisin varoin toteutettavalle ympäristönsuojelulle.”

– Antti Iho, Erikoistutkija, Luke

Seuraa NutriTrade-hanketta

Projektin verkkosivusto

www.nutritradebaltic.eu

Voit myös seurata projektia ja sen etenemistä  facebookissa www.facebook.com/nutritradebaltic

Lisätietoja:

Anna Saarentaus
Projektipäällikkö, NutriTrade-hanke
etunimi.sukunimi@jnfoundation.fi
Tel. +358-40-7190208

 

EU logotNutriTrade_logo_NOBS_basic_rgb