NutriTrade

 Tykkää

Nutritrade

NutriTrade-hankkeessa on kehitetty innovatiivisia ja kustannustehokkaita toimenpiteitä Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi. Hankkeessa pilotoitiin neljää uutta tapaa vähentää rehevöitymistä: särkikalojen kalastusta, peltojen kipsikäsittelyä, ravinteiden vaihtoa ja simpukanviljelyä. Hankkeessa luotiin myös vesiensuojeluun kohdennettu joukkorahoitusalusta nutribute.org.

EU:n Itämeri-strategian lippulaivahanke NutriTrade toteutti vuosina 2015-2018 onnistuneesti strategian Meren pelastaminen -tavoitetta. Hankkeessa saavutettiin seuraavat johtopäätökset ja tulokset:

Uudet vesiensuojelumenetelmät antavat toivoa erityisesti Saaristomerelle

Hankkeessa kehitettiin uusia kustannustehokkaita toimenpiteitä Itämeren rehevöitymisen vähentämiseksi. Peltojen kipsikäsittelyssä ja särkikalojen kalastuksessa vähennetyn fosforikilon kustannus oli noin 70 euroa. Sen sijaan ravinteiden poisto simpukoiden muodossa osoittautui kalliimmaksi (670 eur/kg P).

Eri teollisuudenalojen välisen ravinteiden kierrätyksen tunnistettiin tehostavan Itämeren suojelua ja ravinteiden hyötykäyttöä. Esimerkiksi biokaasun tuotannossa syntyneitä ravinteita voidaan hyödyntää metsäteollisuudessa. Potentiaali Itämeren alueella on jopa useita satoja fosforitonneja vuodessa.

Tietoa menestyksekkäimmistä menetelmistä levitettiin mm. Itämeren suojelukomissio HELCOMille ja Itämeren alueen valtioille. Lisäksi hankkeen julkaisemissa politiikkasuosituksissa kannustettiin aloittamaan laaja-alainen peltojen kipsikäsittely ja ehdotettiin ympäristönsuojelun ohjauskeinojen kehittämistä uusien menetelmien käyttöön ottamiseksi.

Vapaaehtoinen ravinnejalanjäljen kompensointi tarjoaa mahdollisuuden osallistua Itämeren suojeluun

NutriTrade-hankkeessa luotu nutribute.org on ensimmäinen eurooppalainen vesiensuojeluun kohdennettu joukkorahoitusalusta. Ålandsbankenin Itämeriprojekti valitsi Nutributen parhaaksi digitaaliseksi innovaatioksi vuonna 2018. Alustan nimi Nutribute yhdistää ravinteet (nutrients) sekä osallistumisen ja lahjoittamisen (contribute).

Joukkorahoitusalustan avulla NutriTrade kannusti kansalaisia ja yrityksiä arvioimaan ravinnepäästönsä, vähentämään niitä ja kompensoimaan jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla sopivaksi katsomaansa vesiensuojeluhanketta. Ensimmäisenä ravinnepäästöjen neutralointi-ideaan tarttuivat suomalaiset vesilaitokset. Vesilaitosten lahjoitusten myötä Helsingistä, Kotkasta, Turusta ja Porvoosta tuli jätevesikuormituksen osalta fosforineutraaleja kaupunkeja.

Nutribute mahdollistaa uusien vesiensuojeluhankkeiden toteuttamisen ja lisää siten hankkeen vaikuttavuutta ja jatkaa sen perintöä myös hankkeen loppumisen jälkeen.

Konkreettiset päästövähennykset parantavat Itämeren tilaa

NutriTrade -hankkeessa saavutettiin mittavia vesiensuojeluhyötyjä. Pilottitoimilla vähennettiin Itämeren fosforikuormitusta kuusi tonnia vuosina 2015-2018 ja useimpien toimenpiteiden osalta kuormituksen vähenemä jatkuu myös tulevaisuudessa. Lisäksi Nutribute-alustan kautta rahoitetut toimenpiteet vähensivät fosforikuormitusta 28 tonnia. Yhteensä 34 tonnin fosforipäästöjen leikkaus vastaa suuren kaupungin vuotuisia jätevesipäästöjä.

NutriTrade päättyi alkuvuodesta 2019. Hankkeen päärahoittaja oli EU:n Interreg Central Baltic -ohjelma ja sen toteuttivat John Nurmisen Säätiö, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus, SLU ja Anthesis Enveco.

www.nutritradebaltic.eu

”Ravinnepäästökauppa voi vähentää tavoiteltujen vähennysten kustannuksia niin paikallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Suunnittelemalla kaupankäyntimalleja jotka houkuttelevat kehittämään uusia ja innovatiivisia ravinteiden vähennystoimenpiteitä voidaan saada uusia mahdollisuuksia Itämeren ekosysteemin tervehdyttämiseen.”

Katarina Elofsson, Apulaisprofessori, Sveriges Lantbruksuniversitet

”Luonnonvarakeskus pyrkii osaamisellaan tukemaan fiksujen ympäristö­ohjauskeinojen kehittämistä ja käyttöönottoa. Tässä hankkeessa vastuullamme on luodata Itämeren taloudellista ja institutionaalista ekosysteemiä, johon joustavia ohjausmekanismeja aiotaan istuttaa. Tuemme hanketta tutkimushistoriamme sekä yhteistyöverkostojemme kautta. Kun joustavia mekanismeja suunnitellaan Itämeren tasolla, kannattaa ottaa oppia olemassa olevista päästökauppajärjestelmistä muualla maailmassa. Mukana Lukesta ovat tutkijat Antti Iho ja Lassi Ahlvik, jotka ovat aiemmin tutkineet joustavien mekanismien soveltamista ympäristökysymyksissä ja mm. vertailleet suojeluinstituutioita Itämeren alueella ja Yhdysvalloissa.

Tutkijoiden näkökulmasta projekti tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden edesauttaa ja tehostaa vesiensuojelua Itämeren alueella. Projektissa rakennettava mekanismi mahdollistaa suojelutoimia, jotka olisivat hankalia toteuttaa julkisella rahoituksella. Projekti voi parhaimmillaan innostaa kansalaisiaan suojelemaan heille rakkaita vesistöjä sekä toimia esikuvana julkisin varoin toteutettavalle ympäristönsuojelulle.”

Antti Iho, Erikoistutkija, Luke

EU logotNutriTrade_logo_NOBS_basic_rgb