SEABASED-hanke

 Tykkää

SEABASED ­– hanke meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi

Vaikka Itämereen maalta tulevaa kuormitusta on onnistuttu leikkaamaan, meren pohjiin varastoituneet vanhat ravinteet hidastavat meren toipumista sisäisenä ravinnekuormituksena. Säätiö käynnisti maaliskuussa 2018 kolmivuotisen SEABASED-hankkeen (Seabased measures in Baltic Sea Nutrient Management), jonka tavoitteena on vähentää rehevöitymisen vaikutuksia Itämeressä. Hankkeessa arvioidaan toimia, joilla tähdätään merialueen tilan parantamiseen meren sisäistä kuormitusta vähentämällä. Osalla toimista voidaan myös tukea kiertotaloutta kierrättämällä ravinteita merestä maalle. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan valikoituja toimia rannikkoalueella.

Hankkeessa pilotoitavia toimia ovat mm. sedimentin aktiivisen, happea kuluttavan pintakerroksen poistaminen, ravinteikkaan pohjanläheisen veden kierrättäminen hyötykäyttöön maataloudessa sekä fosforin sitominen merenpohjan sedimenttiin kalkkikivipohjaisen luonnonmateriaalin avulla. Lisäksi Ahvenanmaalla suunnitellaan merellisen habitaattipankin konsepti, joka voi jatkossa toimia yhtenä paikallisena merensuojelun työkaluna ja on sovellettavissa myös muualle.

Hankkeen tavoitteena on edistää avointa, yhteiskunnan eri toimijoiden välistä dialogia toimenpiteiden hyödyistä ja riskeistä, sekä näiden toimenpiteiden soveltuvuudesta Itämerelle.

Projektia johtaa John Nurmisen Säätiö, ja yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mukana Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Ahvenanmaan kalankasvattajayhdistys sekä Tukholman yliopisto, Itä-Götanmaan lääninhallitus ja Baltic Works Commission. Hanketta osarahoittaa EU:n Inter­reg Central Baltic -ohjelma ja sen budjetti on kokonaisuudessaan noin 2,8 miljoonaa euroa, josta säätiön rahoitusosuudeksi jää kansallisen vastinrahoituksen jälkeen noin 40 000 euroa.

Tutustu SEABASED-hankkeen kotisivuun (englanninkielinen).