ENSI-palvelu

 Tykkää

Tankkeriturva-hankkeen (2009 – 2014) tavoitteena oli merkittävästi pienentää öljyonnettomuuden riskiä Suomenlahdella. Tavoitteen saavuttamiseksi säätiö on luonut yhteistyössä merenkulun keskeisten avaintoimijoiden kanssa  ENSI®-navigointipalvelun, joka parantaa edellytyksiä ennakoivalle alusliikenteen ohjaukselle tarjoamalla helpon tavan jakaa reittisuunnitelma sähköisesti alusten ja meriliikenteen ohjauskeskusten välillä. Liikenneviraston omistama ENSI on pohjoismaisista eNavigation-hankkeista pisimmälle kehitetty, ja ainoa jo käytössä oleva järjestelmä. Tankkeriturva-hanke saatettiin säätiön osalta päätökseen kesällä 2014, ja jatkossa Liikennevirasto edistää ENSI-palvelun käyttöönottoa Suomenlahdella ja myös koko Itämerellä. Säätiö seuraa yhteistyössä Liikenneviraston kanssa ENSI-palvelun käyttöönottoa vuosina 2014 – 2015.

Tausta ja hanke lyhyesti

Tankkeriturva-hankkeen (2009 – 2014) tavoitteena oli pienentää merkittävästi öljyonnettomuuden todennäköisyyttä Suomenlahdella ja lisätä meriliikenteen turvallisuutta. Suomenlahti on vilkkaasti liikennöity merialue, jolla kasvavat liikenne ja öljykuljetuksen määrät lisäävät vakavan öljyonnettomuuden riskiä. Muita merenkulun haasteita ovat risteävä liikenne Helsingin ja Tallinnan välillä, karikkoisuus ja jääolosuhteet talvisin. Suurella öljyonnettomuudella eli kymmenien tuhansien tonnien öljypäästöllä olisi pitkäkestoiset ja peruuttamattomasti vahingolliset vaikutukset meren ja merenrantojen eliöihin ja elinkeinoihin.

Vuonna 2009 käynnistetyssä Tankkeriturva-hankkeessa keskityttiin öljyonnettomuuksien seurausten jälkihoidon sijasta ennaltaehkäisyyn. Hankkeessa on luotu yhteistyössä hankepartnereiden kanssa ENSI®-navigointipalvelu (Enhanced Navigation Support Information), joka tuo alusten reittisuunnitelmat meri­liikenteen ohjauksen tietoon, ja helpottaa alusten tiedonsaantia sähköisessä muodossa.

ENSI-palvelu on sekä sisältönsä että käyttö­alueensa puolesta skaalautuva. Sen toimintoja voidaan lisätä sekä laajentaa ja palvelu voidaan ottaa käyttöön myös muilla merialueilla.

ENSI parantaa meriliikenteen turvallisuutta

Edellytykset ennakoivalle alusliikenteen ohjaukselle paranevat, kun alusten yksityiskohtaiset reittisuunnitelmat ovat meriliikenteen ohjauskeskusten käytössä, ja suunnitellut reitit tulevat vielä kertaalleen tarkastettua. ENSI-palvelun ansiosta tiedonkulku paranee ja väärinkäsitysten mahdollisuudet laivojen ja alusliikenteen­ohjaajien välillä vähenevät.

Alusten saama reittikohtainen tieto auttaa niiden turvallista navigointia. Samalla työ komentosillalla helpottuu, kun reittiin sidottu navigointi-informaatio on saatavissa yhden kanavan kautta, eikä aikaa kulu tietojen etsimiseen ja suodattamiseen.

Keväällä 2014 päättyneessä Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston MIMIC-tutkimushankkeessa tutkittiin erilaisten riskinhallintakeinojen kustannustehokkuutta Suomenlahden öljyonnettomuuksien ennaltaehkäisyssä. Verratut keinot olivat laivojen törmäyksenkestävyyden parantaminen, nykyistä kattavampi luotsinkäyttövelvoite ja ENSI-navigointipalvelun käyttö. Tutkimuksen tulosten mukaan ENSI-palvelu osoittautui mainituista öljyonnettomuuksien riskienhallintakeinoista kustannustehokkaimmaksi. Sen avulla onnettomuudet vähenisivät 18–20 prosenttia.

ENSI-palvelun käyttöönotto

ENSI on automatisoitu navigointipalvelu, joka parantaa edellytyksiä ennakoivalle alusliikenteen ohjaukselle. Palvelu on yhteydessä meriliikennekeskusten liikenteenohjausjärjestelmään, ja välittää tietoja aluksen sekä meriliikenteen ohjauksen välillä. Alusten käyttöön tuleva ENSI-järjestelmä otettiin joulukuussa 2012 koekäyttöön ensimmäisellä tankkerilla ja testit laajennettiin alkuvuodesta 2013 kattamaan kaikki kahdeksan Neste Shippingin tankkeria. Meriliikennekeskuksissa ENSI liitettiin operatiiviseen järjestelmään huhtikuussa.

Vuoden 2013 aikana suunniteltiin ENSI-järjestelmän seuraavaa, käyttöönoton laajentamista helpottavaa ohjelmistopäivitystä, joka julkaistaan keväällä 2014. Lisäksi ratkottiin järjestelmään liittyviä teknisiä haasteita, jotka vaikuttivat myös käyttöönoton aikatauluun. Säätiön edustajat kertoivat ENSI-palvelusta useissa tilaisuuksissa ja esittelivät sitä varustamoille ja muille avaintoimijoille.

Säätiö ja Liikennevirasto solmivat joulukuussa 2013 yhteistyölleen jatkosopimuksen, jossa määriteltiin työnjako hankkeen jatkolle. Samalla päätettiin laajentaa hanke kattamaan tankkereiden ohella myös muut laivatyypit. Tällä parannetaan palvelun vaikuttavuutta, kun alusliikenneohjaajat saavat tietoonsa kaikkien alusten reittisuunnitelmat. ENSI-palvelun käyttöönotto jatkuu vuonna 2014.

Muut toimenpiteet ja jatkokehitys

Liikennevirasto hyödyntää vuosien 2013-2014 aikana kerättyä käyttäjäpalautetta jatkokehityssuunnitelmassaan. ENSI-palvelu esiteltiin IMO:n NAV-alakomitean kokouk­sessa syksyllä 2013 yhdessä muiden pohjoismaisten eNavigointi-hankkeiden kanssa. ENSI on näistä tällä hetkellä kaikkein pisimmällä oleva ja konkreettisin eNavigointi-hankkeissa tuotettu järjestelmä, ja sitä on mahdollista hyödyntää muissa hankkeissa.

Liikenneviraston keskustelut palvelun käyttöönotosta Venäjän ja Viron viranomaisten kanssa ovat edenneet hyvin. Molempien maiden meriliikenteen ohjauskeskusten järjestelmätoimittajat on myös otettu mukaan keskusteluun.