Brest

pic_ 118

Vid reningsverket i Brest effektiviserades fosforavskiljningen genom att anläggningen fick kemisk fosforrening med stöd av det EU-finansierade PURE-projektet. År 2012 beviljade EU:s Östersjöprogram vattenverket i Brest tilläggstid för att genomföra investeringarna fram till slutet av juni 2013. År 2013 utökades tilläggstiden till september 2013. Investeringarna i Brest blev klara i september 2013, då Vitrysslands första kemiska fosforavskiljningsanläggning öppnades efter slutgranskningen.

År 2014 investerade stiftelsen och vattenverket i Brest dessutom i analysutrustning för att mäta åtgången på och behovet av fällningskemikalie samt den programvara som behövs för utrustningen till avloppsreningsverket i Brest. Man investerade också i förbättringar i lagringen av kemikalier.

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
Projektet PURE (Project on Urban Reduction of Eutrophication) gick ut på att förbättra fosforavskiljningen vid avloppsreningsverk i Vitryssland, Polen, Lettland och Estland. Projektet genomfördes med delfinansiering från EU:s Östersjöprogram och i projektet deltog flera vattenverk i Östersjöområdet samt unionen för städer i Östersjöområdet UBC. Inom ramen för projektet lät stiftelsen utföra tekniska utredningar med anknytning till fosforavskiljning samt styrde investeringarna i reningsverk. Stiftelsen ledde också delprojekt med anknytning till slamhantering. Alla investeringar inom PURE-projektet slutfördes i september 2013, då Vitrysslands första kemiska fosforavskiljningssystem togs i bruk vid avloppsreningsverket i Brest. Trots att PURE-projektet har avslutats fortsätter stiftelsen att samarbeta med vattenverket i Brest för att förbättra styrsystemet för fosforavskiljningen. Inom ramen för PURE-projektet uppnåddes en minskning av fosforbelastningen med sammanlagt 300–500 ton om året.

Tidtabell:
2011- 2012

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)
500 (PURE)

Kostnad:
PURE-projektet genomfördes med delfinansiering från EU:s Östersjöprogram och dess totalbudget var 3,2 miljoner euro. John Nurminens Stiftelses budget i projektet var 0,6 miljoner euro.

Finansiering:
EU 80%, YM 5%, JNS 15%