Gattjina

 

Vasemmalla Jaroslav Kononov ja oikealla Grigori Osmanov Hatsinan vesilaitokselta. Keskellä John Nurmisen Säätiön projektipäällikkö Elena Kaskelainen.

Foto. Pä vänster Jaroslav Kononov och på höger Grigori Osmanov från Gattjina vattenverk. I mitten John Nurminens projektchef Elena Kaskelainen.

Utrustningen för kemisk fosforrening som John Nurminens Stiftelse levererade till vattenverket i Gattjina år 2015 togs i bruk på hösten av 2015 vid avloppsreningsverket, där effektiverad fosforrening inleds. Efter detta kommer avloppsvattnet som lämnar vattenverket att innehålla fosfor på den nivå som rekommenderas av Skyddskommissionen för Östersjön Helcom (0,5 mg P/l).

Arbetet med att installera och bygga fosforreningssystemet utfördes under 2015. Inom projektet som utfördes i samarbete mellan vattenverket i Gattjina och John Nurminens Stiftelse har stiftelsen svarat för anskaffningen av utrustning för fosforrening och vattenverket för kostnader för installering, byggarbete och lokal planering.

Den kemikalietank med ett värde av cirka 100 000 euro som behövs för den kemiska fosforreningen har finansierats med stiftelsens kampanj Horisonten som inleddes 2013. Inom kampanjen samlade man in individuella donationer till konstverket Horisonten på Busholmen.

Den andra delen av projektet, där utrustning för biologisk rening som stöder fosforreningen och effektiverar kvävereningen levereras till reningsverket, genomförs år 2017.

Samarbetspartner och finansiärer inom projektet är utöver vattenverket och stiftelsen NEFCO (Nordic Environment Finance Corporation), SIDA (Swedish International Development Agency) och NDEP (Northern Dimension Environmental Partnership), som deltar i förverkligandet av den biologiska reningen för näringsämnen.

Projektet i Gattjina minskar den årliga fosforbelastningen på Finska viken med 25 till 30 ton. Mängden motsvarar de årliga fosforutsläppen i avloppsvattnet från vattenreningsverket i  Viksbacka i Helsingfors. De totala kostnaderna för den första delen av projektet uppgår till cirka 500 000 euro.

Gattjina som ligger sydväster om S:t Petersburg har cirka 80 000 invånare. Stadens avloppsvatten avleds till Izhora-ån som mynnar ut via Neva i Finska viken.

Samarbetet med vattenverket i Gattjina inleddes 2009. I februari 2010 undertecknades ett intentionsavtal för effektiverad fosforrening i stadens reningsverk.  År 2011 finansierade stiftelsen en teknisk plan och anbudshandlingar för fosforavskiljningen vid reningsverket i Gattjina. Stiftelsens styrelse godkände projektet för finansiering 2012. År 2013 undertecknades ett finansieringsavtal för projektet med vattenverket i Gattjina.

Projektöversikt

Status:

Omfattning:

Tidtabell:

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)

Kostnad:

Finansiering: