KINGISEPP, RYSSLAND

John Nurminens Stiftelse och vattenverket i Kingisepp påbörjar effektiverat avlägsnande av fosfor i reningsverket i Kingisepp i nordvästra Ryssland, nära estniska gränsen. Stiftelsens styrelse godkände förslaget till projektet gällande vattenverket i Kingisepp i maj 2016.

Vattenverket i Kingisepp har i förslaget till projektet förbundit sig till att enligt skyddskommissionen för Östersjön, HELCOM:s rekommendationer genomföra reningen av avfallsvatten i reningsverket, att täcka bygg- och användningskostnaderna i anslutning till avlägsnandet av fosfor samt att månatligen rapportera fosfornivån i avloppsvattnet. Stiftelsen finansierar och skaffar de anordningar som behövs för rengöringen. Stiftelsens totalkostnader för projektet uppgår till 170 000 euro.

I praktiken kunde avlägsnandet av fosfor påbörjas 2017, då vi har skaffat anordningarna för rening och de tull- och skattebefrielser som behövs för dem. Med hjälp av effektiverad rening kan man minska fosforbelastningen i Finska viken med cirka 13 ton per år, vilket motsvarar hälften av årsbelastningen i hela reningsverket i Viksbacka i Helsingfors.

Effektiveringen av avlägsnandet av fosfor i Kingisepp är en naturlig följd av stiftelsens tidigare projekt i Ryssland för effektivering av reningen av avloppsvatten i S:t Petersbrug, Gattjina och Viborg, eftersom Kingisepp efter dessa städer är ett av Leningradområdets största bosättningsområden och belastare av Östersjön. För närvarande rinner de 50 000 invånarnas avloppsvatten ut i Finska viken via Luga utan effektiv rening.

Stiftelsen har fungerat i Kingiseppområdet också tidigare, då i den närbelägna gödselfabriken Fosforit 2012 avslöjades ett storskaligt utsläpp av fosfor i Luga och Finska viken. Stiftelsen påbörjade då samarbete med fabriksledningen. Man kunde snabbt styra utsläppet till rening, och stiftelsen och EuroChem som äger fabriken Fosforit auditerade tillsammans ett reningssystem byggt för fabriken. En rapport i ärendet publicerades hösten 2015.

Projektöversikt

Status:

Omfattning:
John Nurminens Stiftelse och vattenverket i Kingisepp påbörjar effektiverat avlägsnande av fosfor i reningsverket i Kingisepp i nordvästra Ryssland, nära estniska gränsen.
Vattenverket i Kingisepp har i förslaget till projektet förbundit sig till att enligt skyddskommissionen för Östersjön, HELCOM:s rekommendationer genomföra reningen av avfallsvatten i reningsverket, att täcka bygg- och användningskostnaderna i anslutning till avlägsnandet av fosfor samt att månatligen rapportera fosfornivån i avloppsvattnet. Med hjälp av effektiverad rening kan man minska fosforbelastningen i Finska viken med cirka 13 ton per år, vilket motsvarar hälften av årsbelastningen i hela reningsverket i Viksbacka i Helsingfors.

Tidtabell:
2017

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)
13,5 t

Kostnad:
190 000

Finansiering:
John Nurminens Stiftelse, Kingisepp vattenverket