Viborg

Säiliö 4 (2)

 

Reningen av avloppsvattnet från Viborgs stad effektiveras när den utrustning för kemisk fosforrening som John Nurminens Stiftelse levererade till Viborgs vattenverk hösten 2016 togs i bruk vid avloppsreningsverket i Viborg på hösten av 2016. Reningsverket inleder nu ett effektiverat avlägsnande av näringsämnen från avloppsvattnet, och efter det kommer fosformängden i det avloppsvatten som lämnar vattenverket att sjunka till den nivå som rekommenderas av Skyddskommissionen för Östersjön Helcom (0,5 mg fosfor/liter utgående avloppsvatten).

Viborg har cirka 80 000 invånare. Stadens avloppsvatten går direkt till Finlands kustområden via Viborgska viken. Med effektiverad avloppsrening minskas den årliga fosforbelastning som kommer ut i Finska viken via Viborgska viken med cirka 20 ton. Det är nästan lika mycket som de årliga utsläppen frånViksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors.

Leveransen av reningsverkets system för fosforrening samt monteringen och byggnadsarbetet gjordes i juli–oktober 2016. I Viborgs vattenverks och John Nurminens Stiftelses gemensamma projekt har stiftelsen ansvarat för anskaffningen av utrustning till den effektiverade fosforreningen och vattenverket för kostnaderna för monteringen och byggnadsarbetena. Under den andra delen av projektet, som genomförs 2017, levereras en effektiverad biologisk rening till reningsverket för att stöda fosforreningen och möjliggöra bättre kväverening. De totala kostnaderna för stiftelsens delprojekt uppgår till cirka 140 000 euro.

Gemensamt projekt startade 2010

I juni 2010 undertecknades en avsiktsförklaring med Viborgs vattenverk om effektiverad fosforrening och ett genomförandeavtal om fosforreningsprov vid reningsverket. Provverksamheten genomfördes vintern 2010–2011 med utrustning som levererats av stiftelsen och finansiering från miljöministeriet i Finland. Utifrån resultaten av proven lät man göra upp en teknisk processplan och anbudshandlingar för en effektivering av fosforreningen vid Viborgs reningsverk 2011.

Våren 2012 undertecknades ett investeringsavtal med Viborgs vattenverk. Genomförandet av avtalet har emellertid fördröjts på grund av upprepade direktörsbyten vid Viborgs vattenverk och skador på reningsverkets huvudavloppsrör. I februari 2014 firades i Viborg att ett nytt uppsamlingsavlopp blivit färdigt. Därefter kunde stiftelsens projekt fortsättas med den nya ledningen för reningsverket, men utrustningsleveranserna kom igång först i år som en följd av att skatte- och tullfrihetsbesluten dragit ut på tiden.

Utöver projektet i Viborg driver stiftelsen tre andra projekt i Ryssland: projekten för rening av det kommunala avloppsvattnet i Gattjina och Kingisepp samt Udarniks hönseriprojekt i byn Pobeda.

Projektöversikt

Status:

Omfattning:

Tidtabell:

Miljöeffekt:
(Årlig fosforminskning i ton)

Kostnad:

Finansiering: