Östersjöordlista

 Gilla

Fosfor och kväve

Näringsämnen som reglerar växters och algers tillväxt. Cyanobakterier kan binda det kväve de behöver ur luften, så med tanke på dem är endast fosforhalten i vattnet avgörande.

Diffus belastning

Belastning från ett flertal små utsläppskällor. Exempel är belastningen från lantbruket och glesbebyggelsens avloppsvatten.

Syresvinn

När syret tar slut i vattenskiktet nära botten och bottensedimentets yta.

HELCOM

Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö, som har grundats av Östersjöstaterna. Kommissionen följer upp Östersjöns tillstånd och ger rekommendationer om nödvändiga åtgärder för att rädda havet.

Brackvatten

En blandning av salt havsvatten och sötvatten.

Övergödning (eutrofiering)

Obalans i den marina miljön på grund av för höga halter av de näringsämnen som reglerar algernas tillväxt. Symptom på övergödning är bland annat att vattnet blir grumligt, stränderna blir slemmiga och cyanobakterier förekommer i stora mängder.

Cyanobakterier (blågrönalger)

En grupp vattenlevande bakterier som på samma sätt som växterna kan producera den energi de behöver genom assimilation. Massförekomster av cyanobakterier kallas algblomning. Mängden cyanobakterier är i allmänhet som störst mitt på sommaren, eftersom bakterierna föredrar varmt vatten.

Intern belastning

När näringsämnen som varit bundna i havsbotten frigörs på grund av övergödning och kan användas av alger som växer i ytskikten.

Saltpuls

En kraftig ström av havsvatten som kommer in i Östersjön från Nordsjön via de danska sunden. Sker endast under gynnsamma väderleksförhållanden, en gång på cirka tio år.

Punktbelastning

Belastning som orsakas av en enskild källa som klart kan fastställas. Exempelvis avloppsvatten från industrianläggningar och städer.

Bakgrundsbelastning

Belastning från den naturliga omgivningen, oberoende av människans direkta inverkan.

Avrinningsområde

Ett område från vilket yt- och grundvatten strömmar ut i Östersjön. Allt som människan gör inom ett avrinningsområde inverkar på Östersjöns tillstånd. Inom Östersjöns avrinningsområde bor cirka 90 miljoner människor och området sträcker sig över 14 stater.

Främmande art

En växt- eller djurart som inte ursprungligen förekom i Östersjön.

 

Läs mera om begrepp med anknytning till Östersjön i Östersjöportalen:

Miljöministeriets, SYKEs och Meteorologiska institutets Östersjöordbok