Tips för skyddet av Östersjön

 Gilla

TIPS FÖR SKYDD AV ÖSTERSJÖN

Algtäckta strandstenar, blågrönalgblomningar och slemmiga fisknät är alla symptom på eutrofiering. Också främmande arter, ökande båttrafik och oljetransporter hotar den ömtåliga havsnaturen. Utan vår hjälp är denna unika brackvattensbassäng i fara. Bosättningen, trafiken, livsmedelsproduktionen och industrin påverkar Östersjöns tillstånd. Avrinningen av näringsämnen ökar också till följd av klimatförändringen. Åtgärder för att hämma klimatförändringen och överlag minska miljöbelastningen inverkar positivt också på Östersjön. Vi kan alla dra vårt strå till stacken genom förnuftiga konsumtionsval i vardagen och genom att vara samhällsaktiva. Östersjöns tillstånd är inte bara i beslutsfattarnas händer. Även små handlingar är viktiga, och dem kan vi alla vidta. Nu behövs åtgärder för att rädda Östersjön.

På stugan och i egnahemshus

 • Jag ser till att avloppsvattnet i mitt hem hanteras på rätt sätt. Den bästa lösningen är teknik som återvinner näringsämnen. Det finns många fungerande lösningar för behandling av avloppsvatten i glesbygden. Goda tips finns i slutet av det här häftet.
 • Jag minskar konsumtionen av vatten: med ökande mängder avloppsvatten kommer också större mängder näringsämnen ut i Östersjön.
 • På stugan är en torrtoalett ett bra alternativ med tanke på vattendragen. Jag behandlar tvättvattnen från bastun på rätt sätt och tvättar mattorna så att tvättvattnet inte rinner ut i havet.
 • Jag gödslar trädgården sparsamt och använder naturligt gödsel istället för konstgjorda medel. Jag undviker onödiga bekämpningsmedel. Jag reglerar, släcker och använder grön el. Jag stöder förnybara energiformer och köper grön el. Jag knäpper av onödiga elapparater, då jag lämnar ett rum. Jag köper endast energisnåla elapparater.
 • Jag kräver kvalitet av vattenverket. Ordentligt rengjort avfallsvatten belastar omgivningen mindre.

I köket

 • Jag föredrar närmat och säsongens produkter. Livsmedel som odlas i växthus på vintern och långa transporter belastar miljön i onödan. Genom att handla närmat, stöder jag även lokala företagare.
 • Jag köper ekologiska livsmedel. Vid ekologisk odling utnyttjar åkern effektivare de näringsämnen som tillförs den och näringsämnena cirkulerar mellan djur- och spannmålsproduktionen. Vid ekologisk produktion av livsmedel används inte konstgödsel och bekämpnings- medel, vars tillverkning kräver rikligt med energi och belastar vattnen.
 • Jag äter mindre kött. Enligt kostrekommendationerna borde vår kost bestå till största delen av växtrikets produkter och bara till en liten del av kött. Köttproduktionen ger upphov till rikligt med koldioxid- och näringsutsläpp och den förbrukar mycket energi. Genom att välja vegetariska alternativ minskar jag på Östersjöns näringsbelastning. Vid matlagning kan jag ersätta köttet med proteinrika grönsaker.
 • Jag äter endast hållbara fiskarter. Flera av världens fiskbestånd är överfiskade. Jag väljer endast sådana fiskarter, vars bestånd inte är hotade, såsom inhemsk abborre och gädda samt MSC-märkt fisk. Detta märke garanterar, att fisken är fångad på ett ekologiskt hållbart sätt. Bra alternativ tas upp exempelvis i WWF:s fiskguide. Jag överväger noggrant köp av odlad fisk.matlagningen ersättas med proteinrika grönsaker.

På uppköp

 • Jag köper hållbara, reparationsdugliga och återvinnings- bara apparater och saker och använder dem tills de helt enkelt måste kasseras.
 • Jag undviker onödiga kemikalier i kosmetik, vid städning och vid tvätt.
 • Jag använder min egen butikskasse.

I trafiken

 • Jag går, cyklar, åker kollektivt och samåker: då trafikutsläppen blir mindre, minskar också partikelbelastningen och kvävenedfallet från luften i vattnen.
 • Jag semestrar nära: att flyga förbrukar enormt mycket energi och bidrar till den globala uppvärmningen, som i sin tur leder till fler stormar, mer regn och större avrinning av näringsämnen även i Finland. Jag använder tåg i stället för flyg.

Båtliv

 • Jag underhåller båtens motor för att undvika oljeutsläpp och sköter överlag om min båt.
 • Jag håller båtbottnen ren, för att minska bränsleförbrukningen. Jag undviker giftfärger, och om möjligt målar jag inte alls utan tvättar båtens botten mekaniskt med en borste eller högtryckstvätt.
 • Jag tömmer alltid båtens septiktank i en sugtömningsanläggning.
 • Vid underhållet av båten ser jag till att farligt avfall, såsom målfärger, ackumulatorer och batterier, inte kommer ut i naturen och jag för dem till en mottagningsplats för farligt avfall.
 • Jag utnyttjar i mån av möjlighet diskplatser som ligger på land och där det använda diskvattnet filtreras. Jag diskar aldrig kärlen i havet.

Vid tvättning

 • Jag undviker tvättmedel, som innehåller fosfater eller syntetiska tensider. Miljövänliga tvättmedel, som t.ex. talltvål och ättika, samt Svanmärkta tvättmedel är bra alternativ för naturen.
 • Jag använder mindre vatten.
 • Jag tvättar inte byk eller mattor i havet.

Vid sopstationen

 • Jag skräpar inte ner på land eller i havet utan för soporna dit de hör, till sopinsamlingen eller till återvinningsplatsen.
 • Jag sorterar avfall och komposterar: då avfallsmängden, blir mindre, minskar också belastningen på vattendragen. Jag ser till att problemavfall kommer till rätt plats och återlämnar gamla mediciner till apoteket.
 • Jag förbrukar mindre och återvinner mera.

I samhället

 • Jag diskuterar och påverkar. Jag diskuterar Östersjöfrågor i olika forum. Jag försöker inspirera mina släktingar, vänner och arbetskamrater till att arbeta för Östersjön.
 • Jag kontaktar riksdagsledamöter och andra beslutsfattare i mitt eget område och kräver åtgärder för att skydda Östersjön. Jag röstar endast på beslutsfattare, som verkligen är redo att arbeta för Östersjön.
 • Jag deltar i frivilligverksamhet. Jag ansluter mig till WWF:s oljebekämpningsgrupp, sjöräddningssällskapet eller deltar i någon annan organisations- eller medborgarverksamhet för Östersjön.
 • Jag donerar i mån av möjlighet pengar eller tid till miljöskydd.
 • Jag deltar i medborgarobservationer för att följa upp havets tillstånd. Jag gör och rapporterar bl.a. Secchi- eller algobservationer till myndigheterna.

I naturen

 • Jag undviker att röra mig på fåglarnas häckningsområden under våren och i början av sommaren.
 • Jag lämnar inte spår eller skräp efter mig i naturen och stör inte skärgårdens ro. Jag undviker att bryta växter, att röra mig utanför stigar och att störa djur.
 • Jag fiskar mångsidigt och äter vad jag fiskar. Jag fiskar inte enbart stora rovfiskar utan också mindre fiskarter. Även mörtfiskarna är goda matfiskar när de tillreds väl. Vid fiske följer jag minimimåtten för de olika fiskarterna.

Länkar