Närfiskprojektet

 Gilla

VI SÖKER AVTALSFISKARE  FÖR JOHN NURMINENS STIFTELSES NÄRFISKPROJEKT 2019

Se regler och ansökan här.

JOHN NURMINENS STIFTELSES NÄRFISKPROJEKT

Visste du att ett smart och välsmakande sätt att skydda vårt älskade hav är att äta fisk som har fångats på ett hållbart sätt i Östersjön? Inhemska karpfiskar är läckra och hälsosamma, och det finns gott om dem havet. Karpfiskarnas anseende ökar konstant, och konsumenterna har redan lärt sig att tillaga olika delikatesser av mört. Går det att vänja finländare vänja vid maträtter av inhemsk karpfisk? Tidigare var ju karpfiskar en mycket uppskattad delikatess. Utbud och efterfrågan går hand i hand, och konsumenten har stor makt. Hur vi väljer har alltså stor betydelse.

Syftet med John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt är att med fiske inriktat på karpfisk återvinna en betydande del av de näringsämnen som finns i det marina ekosystemet på land och samtidigt skapa en rutt för den underutnyttjade inhemska fisken till finländarnas tallrikar. Den första lokala fiskprodukten finns redan i butikerna! Stiftelsen och Kesko lanserar en nyhet, Pirkka-skärgårdsfiskbiffar på K-affärerna. Biffarna är tillverkade av karpfisk (braxen) som fångats inom Närfiskprojektet.

NÄRFISKPROJEKTET I KORTHET

Näringsämnen återvinns, mat av karpfiskar

  • Projektet återvinner en betydande mängd av näringsämnen från havet med fiske inriktat på karpfisk.
  • Projektet främjar användningen av inhemsk underutnyttjad karpfisk för livsmedelsbruk i Finland.

Projektets genomförande

  • Avtalsfiskare väljs årligen med öppet anbudsförfarande.
  • Engagerade samarbetspartner ingår i produktionskedjan.
  • Projektet vara i ca 5 år, verksamheten utvidgas gradvis från Åboregionen till övriga delar av Finland.

 Verksamhetsprinciper

  • Ramvillkor som baseras på vårdfiske för att säkerställa projektets ekologiska och sociala hållbarhet.
  • All verksamhet är öppen och transparent.

Frågor och svar med anknytning till Närfiskprojektet och Pirkka-skärgårdsfiskbiffar finns här.

FRÅN PILOTPROJEKTET MOT EN PERMANENT LIVSMEDELSKEDJA

Syftet med projektet är att skapa en permanent livsmedelskedja samt efterfrågan hos storhushåll och konsumenter på fiskprodukter framställda av karpfiskar. Projektet ska pågå i 3–5 år enligt planen och det ska genomföras i två skeden. Under projektets pilotskede 2015–2016 byggdes en fungerande produktionskedja upp tillsammans med aktörer i Åboregionen.

Under projektets andra skede kommer man be fler av regionens kommuner att delta i projektet för att redan från början säkerställa en tillräckligt stabil efterfrågan på diskprodukten via storkökens regelbundna matutbud. Tillverkning av närfiskprodukter och deras marknadsområde kommer också att utvidgas, produkterna erbjudas även på konsumentmarknaden, och i produktifieringen och marknadsföringen kommer man att försöka engagera företag inom livsmedels- och handelsbranschen. Man strävar efter att utnyttjade biprodukter som uppstår, såsom fiskrens, i livsmedelskedjan (t.ex. som fiskfoder, “Östersjöfoder”) eller vid energiproduktion.

PIRKKA-SKÄRGÅRDSFISKBIFFAR

John Nurminens Stiftelse och Kesko lanserar en nyhet, Pirkka-skärgårdsfiskbiffar på K-affärerna. Biffarna är tillverkade av karpfisk (braxen) som fångats inom Närfiskprojektet.

Pirkka skärgårdsfiskbiff är en etisk närfiskprodukt. Den höga kvaliteten säkerställs med livsmedelskedjans egenkontroll och en obruten kylkedja. Fisken sorteras och läggs på is och transporteras sedan direkt till produktionsanläggningen för fiskmassa. Ben och fiskmaterial separeras från den färska, rensade fisken och den färdiga massan fryses in för vidare förädling.

Biffarna tillverkas på Apetit Ruoka Ab:s fabriker i Säkylä: fiskmassan kryddas, steks och fryses in och den färdiga frysprodukten levereras till K-affärerna. Förpackningen innehåller två panerade fiskbiffar som kan värmas i en stekpanna, i ugn eller mikrovågsugn. 

Karpfisk är utmärkt mat såväl ur hälso- som miljösynpunkt. Att äta fisk som fångats på ett hållbart sätt i Östersjön är en miljögärning: det minskar den enskilde
konsumentens Östersjöpåverkan. Skadliga näringsämnen avlägsnas från vattendragen tillsammans med fiskfångsten, vilket bidrar till att minska övergödningen av kustvattnen. Med karpfiskfångsten kan man årligen återvinna upp till ca 8 ton fosfor från Skärgårdshavet.

De positiva hälsoeffekterna av att äta fisk är betydande, och enligt de nya näringsrekommendationerna uppmanas finländare också att ytterligare öka andelen fisk i sin kost (THL). Intaget av karpfisk har inte begränsats eftersom de har låg fetthalt och det inte har konstaterats några betydande koncentrationer av skadliga ämnen i dem. Den fosfor som överförs från fisk är inte skadlig för människor. Fosfor är ett naturligt förekommande grundämne som alla levande organismer behöver för sin tillväxt – näst efter kalcium är fosfor det mineralämne det finns mest av i människokroppen, och ca 85 % av det finns i benstommen som kalciumfosfat. Fosfor finns i de flesta livsmedlen. Finländarna får det huvudsakligen från mjölk och spannmålsprodukter.

När du äter Skärgårdsfiskbiffar skyddar du Östersjön och stöder hållbart fiske!

VÅRDFISKE KONTROLLERAS NOGA

Alla parter som deltar i projektet förbinder sig till principerna för hållbart vårdfiske under projektet. Fångsten har begränsats till underutnyttjad karpfisk, och alla utrotningshotade arter och rovfisk ska släppas fria. På samma sätt ska placeringen av fångstredskap ske på så vis att vandringsfiskars rutter inte riskeras. Projektverksamheten ska förverkligas så transparent som möjligt: fångsten övervakas och man informerar öppet om hur projektet framskrider.

RENARE HAV ÄR MÖJLIGT MED FISKE

Karpfiskbestånden vid den finländska kusten har växt till sig, delvis troligtvis på grund av den ökade övergödningen i vattendragen. Karpfiskbestånden tävlar om näring och livsrum med andra mer ekonomiskt fördelaktiga fiskarter. Effektivt fiske inriktat på karpfisk kan förbättra fiskens tillväxt och även ge mer utrymme för rovfiskar och därmed balansera fiskbeståndets sammansättning. Fisket som helhet har också uppskattats att årligen återvinna från de finländska vattendragen cirka 600 ton fosfor som orsakar övergödning.

MINDRE ÖSTERSJÖPÅVERKAN MED FISK SOM FÅNGATS PÅ ETT HÅLLBART SÄTT

Matproduktion är en av de största belastningarna på Östersjön och Skärgårdshavet. Projektet ökar konsumenternas medvetenhet om sambandet mellan matproduktion och skyddet av vattendrag och höjer statusen av inhemsk fisk som livsmedel. Att inkludera lokal fisk i storkökens utbud, t.ex. inom skolmaten, är också ett etiskt och ekologiskt alternativ till intensivproducerat kött eller importerad fisk.

Räkna ut din egen Östersjöpåverkan här 

FISKE ÄR EN DEL AV VÅRT KULTURARV!

Den traditionella fiskenäringen är en viktig del av en levande skärgårdskultur. Ökad uppskattning av karpfiskar kan öka lönsamheten för yrkesfisket. Utan fiskarna kan utbudet av inhemsk fisk till konsumenterna inte växa! Projektet stöder också den lokala primärproduktionen av livsmedel genom sysselsättning, inkomster och ökade investeringar.

PROJEKTET DELTAR I SKAPANDET AV ETT HÅLLBART LIVSMEDELSSYSTEM

Sitras utredning Suomen kiertotalouden tiekartta (nationell vägkarta för den cirkulära ekonomin) fokuserar på bästa praxis och pilotprojekt som enkelt kan kopieras och som ger mervärde på nationell nivå. John Nurminens Stiftelses Närfiskprojekt har valts till ett av pilotprojekten inom fokusområdet för ett hållbart livsmedelssystem.

PILOT INOM ETT EU-PROJEKT

Närfiskprojektet är också ett av pilotprojekten inom projektet NutriTrade (NutriTrade – Piloting a Nutrient Trading Scheme in the Central Baltic). Projektet delfinansieras genom EU-programmet Interreg Central Baltic (2015–2018). I NutriTrade-projektet skapas ett system för genomförande och finansiering av frivilliga åtgärder för näringsminskningar i Östersjöområdet. NutriTrade är ett av flaggskeppsprojekten i EU:s Östersjöstrategi och leds av John Nurminens Stiftelse.

Mer information:
Projektchef Miina Mäki
Projekten Ett Rent Östersjön
John Nurminens Stiftelse
Tfn 050-576 3298 e-post:
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi