Projektet NutriTrade

 Gilla

NUTRITRADE

NutriTrade-projektet har utvecklat innovativa och kostnadseffektiva åtgärder för att minska eutrofieringen av Östersjön. I projektet piloterades fyra nya sätt att minska eutrofiering: fiske av mörtfisk, gipsbehandling av fält, näringsbyte och skaldjursodling. I projektet skapade också crowdfunding-plattformen nutribute.org för vattenskyddsprojekt.

Flaggskeppsprojektet NutriTrade för EU:s Östersjöstrategi genomförde framgångsrikt strategins målsättningar för att rädda havet mellan åren 2015-2018. I projektet uppnåddes följande ledningsbeslut och resultat:

Nya vattenvårdsmetoder ger hopp till Skärgårdshavet i synnerhet

I NutriTrade-projektet utvecklades nya kostnadseffektiva åtgärder för att minska eutrofieringen av Östersjön. Kostnaden för nedskärningen per kilo fosfor i gipsbehandling av fälten och fisket av mörtfisk var cirka 70 euro. Däremot blev avlägsnandet av näringsämnen i form av musslor dyrare (670 euro/kg P).

Återvinningen av näringsämnen mellan olika branscher konstaterades effektivisera skyddet av Östersjön samt nyttoanvändningen av näringsämnen. Till exempel kan näringsämnen från produktion av biogas nyttjas inom skogsindustrin. Potentialen inom Östersjöregionen är upp till flera hundra ton fosfor per år.

Information om de mest framgångsrika metoderna distribuerades bland annat till Östersjöns skyddskommission HELCOM och till länderna i Östersjöregionen. Dessutom uppmuntrade de politiska rekommendationer som offentliggjordes av projektet omfattande gipsbehandling för åkrar och föreslog även utveckling av styrningssätt för miljöskydd för att kunna införa nya metoder.

En frivillig kompensation av fotavtrycket för näringsämnen erbjuder en möjlighet att delta i skyddet av Östersjön

Nutribute.org som skapades i NutriTrade-projektet är den första europeiska plattformen för gruppfinansiering som riktar sig mot vattenvård. Ålandsbankens Östersjöprojekt valde Nutribute till den bästa digitala innovationen år 2018. I plattformens namn Nutribute kombineras ordet för näringsämnen (nutrients), samt ordet för deltagande och donation (contribute).

Via plattformen för gräsrotsfinansiering uppmuntrade NutriTrade medborgare och företag att bedöma sina utsläpp av näringsämnen, minska dem och kompensera för de resterande utsläppen genom att finansiera de vattenvårdsprojekt som de anser lämpliga. De första som fastnade för idén om neutralisering av näringsämnens utsläpp var de finländska vattenverken. Som en följd av donationer från vattenverken blev Helsingfors, Kotka, Åbo och Borgå fosforneutrala städer när det gäller belastningen från avloppsvatten.

Nutribute möjliggör genomförandet av nya vattenvårdsprojekt, vilket därmed ökar påverkan av projektet och fortsätter projektets arv även efter att projektet har upphört.

Konkreta utsläppsminskningar förbättrar Östersjöns tillstånd

NutriTrade-projektet uppnådde omfattande fördelar för vattenvård. Med pliotåtgärderna minskades fosforbelastningen i Östersjön med sex ton under åren 2015-2018 och tack vare flera av åtgärderna kommer minskningen av belastningen att fortsätta även i framtiden. Dessutom reducerades fosforbelastningen med 28 ton med hjälp av de åtgärder som finansierades genom Nutribute-plattformen. En nedskärning på totalt 34 ton fosforutsläpp, motsvarar de årliga utsläppen av avloppsvatten från en stor stad.

NutriTrade avslutades i början av år 2019. Projektets huvudfinansiär var EU-programmet Interreg Central Baltic, som genomfördes av John Nurminens Stiftelse, Helsingfors universitet, Naturresursinstitutet, SLU och Anthesis Enveco.

Projektets webbplats: www.nutritradebaltic.eu

”Handeln med näringsutsläpp kan minska kostnaderna för de målsatta minskningarna såväl lokalt, nationellt som internationell. Genom att planera sådana modeller för handeln som lockar till att utveckla nya och innovativa åtgärder för att minska näringsämnen kan man få fram nya möjligheter till att göra ekosystemet i Östersjön friskt.”

– Katarina Elofsson, Biträdande professor, Sveriges Lantbruksuniversitet

”Naturresursinstitutet strävar efter att med sitt kunnande stödja utvecklingen och införandet av smarta styr­metoder. Det ligger på vårt ansvar att i detta projekt pejla det ekonomiska och institutionella ekosystemet i Östersjön, i avsikt att plantera in flexibla styrmekanismer. Vid stöder projektet via vår forskningshistoria och våra samarbetsnätverk. När flexibla mekanismer planeras på Östersjönivå, är det skäl att ta lärdom av redan existerande system med utsläppshandel på andra håll i världen. Från Luke deltar forskarna Antti Iho och Lassi Ahlvik, som tidigare forskat i tillämpningen av flexibla mekanismer på miljöfrågor och som bl.a. jämfört miljövårdsinstitutioner i Östersjöområdet och i Förenta staterna.

Ur forskarnas synvinkel erbjuder projektet en enastående möjlighet att främja och effektivera vattenvården i Östersjöområdet. Den mekanism som byggs in i projektet möjliggör skyddsåtgärder, som skulle vara besvärliga att vidta med hjälp av offentlig finansiering. Projektet kan i bästa fall inspirera medborgarna till att skydda vattendrag som är kära för dem och vara en förebild för miljövård som genomförs med hjälp av offentliga medel.”

– Antti Iho, Specialforskare, Luke

nutritrade_logo_nobs_basic_rgb-300x128 eu-logot-1024x308