Projektet NutriTrade

 Gilla

I projektet NutriTrade har skapats en nätverksplattform NutriBute där alla Östersjöaktörer kan ta upp sina mätbara åtgärder för att minska utsläppen av näringsämnen. Via plattformen kan medborgarna och olika organisationer stöda de metoder de valt. Dessutom kommer projektet att testa nya sätt att dra ner på näringsbelastningen. 

Målet för NutriTrade-projektet är att inleda frivillig handel med näringsutsläpp inom Östersjön. Projektet kommer att skapa en nätverksplattform med vilken man kan kanalisera finansieringen av effektiv avskiljning av näringsämnen, först i Finland och Sverige, senare i hela avrinningsområdet. Finansieringen av åtgärder för att minska näringsutsläppen kommer att sökas hos offentliga organ, privatpersoner och företag som vill skydda Östersjön eller försöka neutralisera sitt näringsämnesfotavtryck (sitt eget Östersjöfotavtryck kan man ta reda på med Östersjökalkylatorn [på finska]).

NutriTrade uppmuntrar människor och organisationer att bedöma sitt utsläpp av näringsämnen, vidta åtgärder för att minska utsläpp och kompensera de återstående utsläppen genom att finansiera ett projekt för utsläppsminskning. Den plattform som utvecklas erbjuder i fortsättningen ett verktyg för att hitta ett lämpligt utsläppsminskningsprojekt. Den första som tog tag i neutraliseringsidén var Helsingfors stads miljöcentral och HRM. Tack vare deras stödbeslut blir Helsingfors Östersjöns första fosforneutrala stad i fråga om avloppsvatten från tätbebyggelse. I samprojektet mellan Helsingfors stad och John Nurminens Stiftelse kommer man att neutralisera fotavtrycket av fosfor i reningsverket i Viksbacka genom att finansiera reningen av avloppsvatten i vitryska Vitebsk.

I plattformens namn Nutribute kombineras näringsämnen (nutrients), deltagande och donation (contribute). Plattformen tas i bruk år 2017 på adressen nutribute.org. Samtidigt fortsätter processen med att utveckla styrmetoder för vattenskydd. I projektets piloter under 2017 kommer man att genomföra åtgärder som främjar minskningen av näringsavrinningen och avskiljningen av näringsämnen i Östersjön. Man kommer att rekrytera deltagare för fisk- och skaldjurspiloter, och i en pilot för gipsbehandling av åkrar fokuserar man på att följa upp effekterna (som inkluderar bl.a. kvaliteten på avrinningsvatten, grundvatten, åkermarkens kvalitet och undersökningar relaterade till toxicitetstester). Projektets intressegrupper kommer att aktivt informeras vid möten och evenemang, på sociala medier och i nyhetsbrev.

NutriTrade är ett treårigt EU-projekt (2015–2018). Huvudfinansiär är Interreg Central Baltic-programmet och projektet genomförs av tre finländska och två svenska expertorganisationer. Ledningsansvaret innehas av John Nurminens Stiftelse och från Finland deltar ytterligare Helsingfors universitet och Naturresursinstitutet. Från Sverige deltar Sveriges Lantbruksuniversitet och Anthesis Enveco.

Följ projektet NutriTrade

Projektets webbplats: www.nutritradebaltic.eu
Du kan också följa projektet och hur det framskrider på facebook www.facebook.com/nutritradebaltic

Mer information:

Anna Saarentaus
Projektchef, projektet NutriTrade
fornamn.efternamn@jnfoundation.fi
Tfn +358-40-7190208

”Handeln med näringsutsläpp kan minska kostnaderna för de målsatta minskningarna såväl lokalt, nationellt som internationell. Genom att planera sådana modeller för handeln som lockar till att utveckla nya och innovativa åtgärder för att minska näringsämnen kan man få fram nya möjligheter till att göra ekosystemet i Östersjön friskt.”

– Katarina Elofsson, Biträdande professor, Sveriges Lantbruksuniversitet

”Naturresursinstitutet strävar efter att med sitt kunnande stödja utvecklingen och införandet av smarta styr­metoder. Det ligger på vårt ansvar att i detta projekt pejla det ekonomiska och institutionella ekosystemet i Östersjön, i avsikt att plantera in flexibla styrmekanismer. Vid stöder projektet via vår forskningshistoria och våra samarbetsnätverk. När flexibla mekanismer planeras på Östersjönivå, är det skäl att ta lärdom av redan existerande system med utsläppshandel på andra håll i världen. Från Luke deltar forskarna Antti Iho och Lassi Ahlvik, som tidigare forskat i tillämpningen av flexibla mekanismer på miljöfrågor och som bl.a. jämfört miljövårdsinstitutioner i Östersjöområdet och i Förenta staterna.

Ur forskarnas synvinkel erbjuder projektet en enastående möjlighet att främja och effektivera vattenvården i Östersjöområdet. Den mekanism som byggs in i projektet möjliggör skyddsåtgärder, som skulle vara besvärliga att vidta med hjälp av offentlig finansiering. Projektet kan i bästa fall inspirera medborgarna till att skydda vattendrag som är kära för dem och vara en förebild för miljövård som genomförs med hjälp av offentliga medel.”

– Antti Iho, Specialforskare, Luke

nutritrade_logo_nobs_basic_rgb-300x128 eu-logot-1024x308