ENSI Service

 Gilla

Målet för projektet Tankerskydd (2009 – 2014) var att avsevärt minska risken för en oljeolycka i Finska viken. För att nå målet har stiftelsen i samarbete med viktiga aktörer inom sjöfarten utvecklat navigeringstjänsten ENSI®, som förbättrar förutsättningarna för framförhållning inom sjötrafikledningen genom att göra det lätt att dela ruttplanen på elektronisk väg mellan fartygen och ledningscentralerna för sjötrafiken. Navigeringstjänsten ENSI, som ägs av Trafikverket är det mest utvecklade av de nordiska ländernas eNavigation-projekt och det enda systemet som redan används. Projektet Tankerskydd avslutades för stiftelsens del sommaren 2014 och i framtiden är det Trafikverket som främjar införandet av tjänsten ENSI i Finska viken och i hela Östersjön.

Bakgrund och projektet i korthet

Syftet med projektet Tankerskydd (2009 – 2014) var att märkbart minska sannolikheten för oljeolyckor i Finska viken och öka säkerheten inom sjöfarten. Finska viken är ett livligt trafikerat havsområde, där den växande trafikvolymen och antalet oljetransporter leder till att risken för en oljeolycka ökar. Andra utmaningar för sjöfarten är trafiken mellan Helsingfors och Tallinn, de många grunden och isförhållandena på vintern. En stor oljeolycka, det vill säga ett utsläpp på flera tiotals tusen ton olja, skulle få långsiktiga och oåterkalleliga skadliga konsekvenser för organismer och näringar i havet och på stränderna.

I projektet Tankerskydd, som inleddes 2009, fokuserar man på förebyggande verksamhet i stället för att hantera följderna av oljeolyckor. Inom ramen för projektet har man i samarbete med projektparterna skapat navigeringstjänsten ENSI® (Enhanced Navigation Support Information), som ger sjötrafikledningen tillgång till fartygens ruttplaner och underlättar överföringen av information i elektronisk form till fartygen.

ENSI-tjänsten är skalningsbar både med tanke på innehåll och användningsområde. Funktioner kan läggas till samt utvidgas, och tjänsten kan också tas i bruk på andra havsområden.

ENSI förbättrar sjöfartens säkerhet

Förutsättningarna för framförhållning inom sjötrafikledningen förbättras när ledningscentralerna för sjötrafiken har tillgång till fartygens detaljerade ruttplaner och de planerade rutterna kontrolleras en gång till. Tack vare ENSI-tjänsten förbättras informationsutbytet och risken för att missförstånd uppkommer mellan fartygen och sjötrafikledningen.

Den ruttspecifika informationen som fartygen får hjälper dem att navigera tryggt. Samtidigt underlättas arbetet på kommandobryggan av att navigeringsinformation för den specifika rutten är tillgänglig via en enda kanal och ingen tid går åt till att söka och sortera information.

Forskningsprojektet MIMIC vid Helsingfors universitet och Aalto-universitetet avslutades våren 2014. Inom ramen för projektet studerades olika riskhanteringsmetoders kostnadseffektivitet i förebyggandet av oljeolyckor på Finska viken. Metoderna som jämfördes var fartyg med förbättrad krocksäkerhet, en mer omfattande skyldighet att anlita lots och användningen av navigeringstjänsten ENSI. Forskningsrönen visade att ENSI-tjänsten var den mest kostnadseffektiva av de nämnda riskhanteringsmetoderna. Med hjälp av tjänsten skulle antalet olyckor minska med 18–20 procent.

Införande av ENSI-tjänsten

ENSI är en automatiserad navigeringstjänst som förbättrar förutsättningarna för framförhållning inom sjötrafikledningen. Tjänsten kontaktar trafikledningssystemet vid sjötrafikcentralerna och förmedlar information mellan fartyget och sjötrafikledningen. ENSI-systemet som ska användas på fartygen tog i bruk på prov i december 2012 på den första tankern och provanvändningen utvidgades från början av 2013 till alla Neste Shippings åtta tankrar. Vid sjötrafikcentralerna kopplades ENSI till det operativa systemet i april.

Under 2013 planerades ENSI-systemets följande programuppdatering för våren 2014, i syfte att göra det lättare att införa systemet i större utsträckning. Man löste också vissa tekniska problem med anknytning till systemet, vilket påverkade tidtabellen för införandet av systemet. Representanter för stiftelsen informerade om ENSI-tjänsten vid flera evenemang och presenterade konceptet för rederier och andra viktiga aktörer.

I december 2013 ingick stiftelsen och Trafikverket ett avtal om att fortsätta samarbetet, där man också fastställde arbetsfördelningen för fortsättningen på projektet. Samtidigt beslöt man att utvidga projektet till att omfatta också andra typer av fartyg än tankrar. På så sätt förbättras tjänstens effektivitet, när fartygstrafikledarna får information om alla fartygs ruttplaner. Införandet av ENSI-tjänsten fortsätter under 2014.

Övriga åtgärder och fortsatt utveckling

Trafikverket drar nytta av den användarrespons som samlades in under 2013–2014 i sina planer för den fortsatta utvecklingen. ENSI-tjänsten presenterades på ett möte för IMO:s underkommitté för navigationssäkerhet hösten 2013 tillsammans med andra nordiska projekt för eNavigation. Av dessa är ENSI för närvarande det system bland eNavigation-projekten som är längst utvecklat och mest konkret. Det är också möjligt att dra nytta av ENSI i de övriga projekten.

Trafikverkets förhandlingar med de ryska och estniska myndigheterna om att införa tjänsten har framskridit väl. Båda ländernas systemleverantörer till ledningscentralerna för sjötrafiken har också fått ta del av diskussionen.