Ett Rent Östersjön-projektens penninginsamlingstillstånd

 Gilla

Penninginsamlingstillstånd som beviljats av Polisstyrelsen

Tillståndshavare: John Nurminens Stiftelse
Tillståndsnummer: RA/2016/682 /31.10.2016
Tid och område för anordnande av insamling: 1.1.2017–31.12.2021, hela Finland förutom Åland

Användning av de insamlade medlen:
Syftet är att främja en förbättring av tillståndet i Östersjön med åtgärder som minskar näringsbelastningen samt att åtgärda andra miljöproblem i Östersjön, exempelvis genom att stöda olika projekt. I projektet Ett Rent Östersjön är fokus för stiftelsens verksamhet konkreta och kostnadseffektiva projekt, som stiftelsen genomför inom hela Östersjöns avrinningsområde. Dessutom har stiftelsen som mål att öka allmänhetens medvetenhet om vikten av och den brådskande naturen i skyddsåtgärderna för Östersjön.

Med medlen finansieras kostnader för verksamhet som förbättrar tillståndet i Östersjön: löne- och resekostnader, experttjänster och investeringar. De medel som insamlats för projektet Ett Rent Östersjön kan exempelvis användas för att förbättra fosforavskiljningen i avloppsvatten från tätbebyggelse i Östersjöns avrinningsområde.

Medlen användas 2017-2025.

Den som i praktiken anordnar penninginsamlingen med evenemang biljetter: Ticketmaster Suomi Oy

Ålands landskapsregering

Tillståndshavare: John Nurminens Stiftelse
Tillståndsnummer och datum: ÅLR 2017/2278 och 3.4.2017
Syfte: Till förmån för stiftelsens verksamhet
Giltighetstid och -område: 1.5.2017 – 30.4.2018, landskapet Åland