Vantaanjoen kipsihanke

 Tykkää

Vantaanjoen kipsihanke

Vantaanjoen kipsihankkeessa käsitellään vuosina 2018-2020 kipsillä lähes 3500 hehtaaria Vantaanjoen valuma-alueen peltoja. Toimenpide vähentää ravinne- ja kiintoaineskuormitusta Vantaanjokeen ja Suomenlahteen parantaen siten vesistöjen ekologista tilaa ja virkistyskäyttöarvoa. Peltojen kipsikäsittelyä on tutkittu aiemmin useissa tutkimushankkeissa sekä testattu laajasti Liedon ja Paimion kipsipilotissa, jonka toteuttivat ympäristöministeriön rahoittama SAVE-hanke sekä EU Interreg Central Baltic -ohjelman rahoittama NutriTrade-hanke.

Vantaanjoen kipsihankkeen toteuttavat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys r.y., Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hanketta rahoittavat säätiön yksityiset tukijat sekä ympäristöministeriö osana Suomen vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa esitettyjä toimia ja YM:n ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön” -kärkihanketta.

 • Tavoitteena paitsi fosforikuorman vähentäminen myös vesistöjen kirkastaminen kiintoainesvalumaa leikkaamalla.
 • Näkyvä projekti useille pääkaupunkiseutulaisille tärkeällä virkistysalueella ja taimenjoella.
 • Tavoitteena saada kipsikäsiteltyä jopa 3500 hehtaaria peltoa vuosien 2018–2019 aikana.
 • Kipsikäsittelyssä pellolle levitetään neljä tonnia maanparannuskipsiä hehtaarille. Kipsi eli kalsiumsulfaatti liukenee peltomaahan parantaen maan mururakennetta ja edistäen fosforin sitoutumista maahiukkasiin. Eroosio sekä fosforin ja orgaanisen hiilen huuhtoutuminen vähenevät, mikä kirkastaa valumavesiä ja ehkäisee vesistöjen rehevöitymistä. Fosfori säilyy kuitenkin maaperässä kasveille käyttökelpoisessa muodossa.
 • Poistettu fosforimäärä on arviolta noin kymmenen tonnia viiden vuoden aikana. Kiintoaineskuorma vähenee tuossa ajassa viisi miljoonaa kiloa.
 • Hankkeessa mukana ovat John Nurmisen Säätiö, Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry, Helsingin yliopisto sekä Suomen ympäristökeskus. Kipsikäsittelyn toteuttavat paikalliset viljelijät.
 • Hankkeeseen on saatu rahoitusta 740 000 euroa John Nurmisen Säätiön kautta yksityisiltä lahjoittajilta ja 375 000 euroa ympäristöministeriöltä. Lisäksi hankkeeseen osallistuvat organisaatiot rahoittavat hanketta noin 57 000 eurolla.
 • Kipsikäsittelyyn on haettu lisäksi rahoitusta Nutribute-joukkorahoitusalustan kautta

Viljelijä, haluaisitko mukaan hankkeeseen? Ota yhteyttä projektipäällikkö Maija Salmiovirtaan: maija.salmiovirta@jnfoundation.fi, p. 044-2032213

Ajankohtaisia tiedotteita ja uutisia

2019

Vantaanjoen kipsihankkeessa vähennetään ravinnehuuhtoutumia lähes 3500 peltohehtaarilla maanparannuskipsin avulla. Lisäksi Porvoonjoen valuma-alueella kipsikäsitellään runsaat 70 ha peltoa. Ohessa tietoa hankkeiden etenemisestä:

 • Käynnistämme alkuvuodesta 2019 toimet Vantaanjoen kipsitysalueen laajentamiseksi.
 • Järjestimme viljelijöille infotilaisuuden kipsikäsittelystä 28.3.2019 Nurmijärven kunnantalolla.
 • Ympäristöministeriö ilmoitti 11.3.2019 vesiensuojelun tehostamisohjelman tulevasta rahoituksesta. Maatalouden vesiensuojelumenetelmiin on varattu 25 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytetään kipsin levitykseen Saaristomeren valuma-alueella. Lue lisää Ympäristöministeriön sivuilta.
 • Yara lahjoitti Vantaanjoen kipsihankkeelle 2500 hehtaarille tarvittavan kipsin. Lue lisää uutisesta. 
 • Euroclear lahjoitti merkkipäivänään 25 000 euroa Vantaanjoen kipsihankkeelle. Lue lisää uutisesta.

2018

 • Huhtikuussa pidimme infotilaisuudet MTK-Nurmijärven jäsenille sekä alueen kunnille ja muille keskeisille sidosryhmille. Kipsikäsittely herätti paljon kiinnostusta ja saimme arvokkaita kontakteja ja vinkkejä hankkeiden läpiviemiseen.
 • Touko-kesäkuussa teimme sopimukset kipsin levittämisestä kaikkiaan 28 viljelijän kanssa, Vantaanjoen alueelta mukana on 23 viljelijää ja Porvoosta 5. Pinta-alaa kertyy Vantaanjoella 1080 ha ja Porvoossa 73 ha.
 • Kesäkuussa Vantaanjoen kipsihanke sai myönteisen päätöksen ympäristöministeriön kärkihankehausta. Hanketta toteutetaan siten yksityisen rahoituksen ohella myös julkisin varoin (lisätietoa: tiedote ”John Nurmisen Säätiö keräsi yli miljoona euroa Vantaanjoen peltojen kipsikäsittelyyn”)
 • Vantaanjoen pelastustalkoisiin kerättiin lahjoituksia myös kansalaisilta ja hankkeelle on käynnistettiinkin joukkorahoituskampanja. Jokainen hankkeelle lahjoitettu satanen lisäsi kipsikäsiteltävää aluetta lähes puolella hehtaarilla.
 • Porvoonjoen kipsikäsittelyä rahoittaa Porvoon vesi, joka neutraloi oman ravinnejalanjälkensä hanketta tukemalla (lisätietoa: tiedote https://www.johnnurmisensaatio.fi/porvoon-vesi-tukemaan-peltojen-kipsikasittelya-porvoonjoen-alueella/ )
 • Ensimmäiset kipsikuormat lähtivät liikkeelle Yaran Siilinjärven lannoitetehtaalta heinäkuun 2018 puolivälissä. Kipsi levitettiin pelloille syksyllä 2018 puintien jälkeen.
 • Vuodelle 2018 ei ole enää mahdollista tehdä lisää kipsin levityssopimuksia.

Kiitos kaikille hankkeita tukeneille ja niihin mukaan lähteneille!

 

Lisätietoja:

John Nurmisen Säätiö
Puhdas Itämeri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari, p. 041 5491535, marjukka.porvari(at)jnfoundation.fi
Projektipäällikkö Anna Saarentaus, p. 040 7190208, anna.saarentaus(at)jnfoundation.fi

Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Toiminnanjohtaja Anu Oksanen, p. 050 3726 018, anu.oksanen(at)vesiensuojelu.fi
Tutkija Pasi Valkama, p. 044 767 1394, pasi.valkama(at) vesiensuojelu.fi
http://www.vhvsy.fi

Helsingin yliopisto
Professori Markku Ollikainen, p. 02941 58065, markku.ollikainen(at)helsinki.fi
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

Suomen ympäristökeskus
Erikoistutkija Petri Ekholm, p. 0295 251102, petri.ekholm(at)syke.fi
https://blogs.helsinki.fi/save-kipsihanke/

Ympäristöministeriö
Projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, p. 525 0349, jenni.jaanheimo(at)ym.fi
www.ym.fi/vesienjamerenhoito